Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Oceny z zachowania

Punktowy system oceniania zachowania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusz Kościuszki w Brzegu

Lp.

Punkty dodatnie

Liczba punktów

Częstotliwość oceny

1.

Solidne wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego

5

Na zakończenie okresu/ roku szkolnego

2.

Solidna praca na rzecz klasy, grupy wychowawczej, na rzecz szkoły

( dekoracje, renowacja sprzętu, pomocy naukowych, gazetki itp. )

5

Za każdą pracę

 

3.

Udział, pomoc w organizacji imprez szkolnych (apel, akademie, uroczystości, spotkania )

5- pomoc

10-udział

Za każdą imprezę, apel

 

4.

Aktywne uczestniczenie w pracy Samorządu Uczniowskiego i innych organizacjach szkolnych

10

Na koniec okresu/ roku szkolnego

5.

Uczestniczenie w kołach zainteresowań szkolnych, międzyszkolnych

5

Na koniec okresu/ roku szkolnego

6.

Praca w organizacjach charytatywnych i innych, pomoc na rzecz ludzi

10

Na koniec okresu/ roku szkolnego

7.

Udział w konkursach, turniejach, zawodach szkolnych

2

Po konkursie, zawodach *

8.

Udział w konkursach, turniejach, zawodach międzyszkolnych

5

Po konkursie, zawodach *

9.

Udział w konkursach, turniejach, zawodach regionalnych

10

Po konkursie, zawodach *

10.

Udział w konkursach, turniejach, zawodach wojewódzkich

15

Po konkursie, zawodach *

11.

95-100% frekwencji na zajęciach

10

Na koniec okresu/ roku szkolnego

12.

Wysoka kultura osobista w szkole i poza szkołą

10

Na koniec okresu/ roku szkolnego

13.

Praca w samorządzie klasowym

Praca w samorządzie szkolnym

5

10

Na koniec okresu/ roku szkolnego

15.

Dbanie o kulturę słowa, przeciwstawianie się przejawom wulgarności

10

Na koniec okresu/ roku szkolnego

16.

Udział w Mistrzostwach Polski

20

Za każdy udział

17.

Uczniowie przyznają kolegom uzasadnione punkty za życzliwość, koleżeństwo

10

Na koniec okresu/ roku szkolnego

 

* bierze się pod uwagę punkty za ostatni etap

 

 

Lp.

Punkty ujemne

Liczba punktów

Częstotliwość oceny

1.

Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia (max 5h)

-3

Za każdą godzinę

2.

Spóźnianie się na zajęcia lekcyjne

-1

Za każde spóźnienie

3.

Opuszczanie terenu szkoły bez zezwolenia

-5

Za każdy incydent

4.

Niewykonywanie poleceń nauczyciela, wychowawcy

-5

Za każdy incydent

5.

Niewywiązywanie się z obowiązku dyżurnego klasowego

-3

Za każdy incydent

6.

Brak zeszytu wychowawczego

-1

Za każdy brak zeszytu

7.

Próba fałszowania dokumentów (zwolnienia, usprawiedliwienia, legitymacje, itd. )

-20

Za każdy incydent

8.

 Naganne zachowanie na apelu, uroczystości szkolnej

-5

Za każdy incydent

9.

Aroganckie zachowanie w stosunku do nauczyciela, pracownika szkoły

-10

Za każdy incydent

10.

Ubliżanie, używanie wulgarnego słownictwa

-10

Za każdy incydent

11.

Palenie papierosów

-15

Za każdy incydent

12.

Picie alkoholu

-20

Za każdy incydent

13.

Udział w bójkach

-10

Za każdy incydent

14.

Niewłaściwe zachowanie w miejscach publicznych

-10

Za każdy incydent

15.

Kłamstwo

-5 –10

Za każdy incydent

16.

Kradzież, wyłudzenie pieniędzy

-20

Za każdy incydent

17.

Wandalizm ( poniesienie kosztów naprawy szkody materialnej )

-10

Za każdy incydent

18.

Niewłaściwe zachowanie w bibliotece, na lekcji, w sekretariacie, stołówce itp.

-5

Za każdy incydent

19.

Nieprzestrzeganie regulaminu wycieczki, pracowni przedmiotowej.

–10 –wycieczki

-5 – pracowni

Za każdy incydent

20.

Zaśmiecanie otoczenia

-5

Za każdy incydent

21.

Używanie w szkole telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych (np. odtwarzaczy, głośników, dyktafonów, mp4 itp.)

-10

Za każdy incydent