Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

DOBRA SZKOŁA Z TRADYCJAMI

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM.T.KOŚCIUSZKI TO DOBRA SZKOŁA Z TRADYCJAMI:

 

1.DOBRZE UCZY KAŻDEGO UCZNIA.

Potrafi wyjaśniać i zaciekawiać, dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali swoje zainteresowania.

2.OCENIA SPRAWIEDLIWIE.

Uczniowie wiedzą, czego mają się uczyć , są oceniani wg jasnych i jawnych kryteriów.

3.UCZY MYŚLEĆ I ROZUMIEĆ ŚWIAT.

Uczy twórczego i krytycznego myślenia, a wiedza i umiejętności w niej zdobyte pomagają zrozumieć świat i rozwiązywać realne problemy.

4.ROZWIJA SPOŁECZNIE, UCZY WRAŻLIWOŚCI.

Uczniowie uczą się współdziałania w zespole, angażują na rzecz innych ludzi oraz działają dla dobra swej małej i dużej ojczyzny.

5.POMAGA UWIERZYĆ W SIEBIE, TWORZY DOBRY KLIMAT.

W szkole panuje życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera, uczniowie maja szanse uwierzyć we własne siły.

6.PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOŚCI.

Uczy języków obcych, posługiwania się nowoczesnymi technologiami, przygotowuje uczniów do życia w zjednoczonej Europie i wprowadza w świat kultury.

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki posiada oddziały sportowe na poziomie klas IV - VIII z kierunkami kształcenia sportowego piłka nożna (dziewczęta) i piłka nożna (chłopcy).
 • Na wysoką jakość pracy szkoły składa się dorobek 80 nauczycieli, w tym 4 specjalistów zatrudnionych na etatach wsparcia - dwóch pedagogów, psychologa i logopedy szkolnego.
 • W szkole realizowane są różne programy innowacji pedagogicznych w zakresie dydaktyki i wychowania.
 • Szkoła dzięki pracy grona pedagogicznego i działaniom nastawionym na pracę z uczniem zdolnym i słabym uzyskuje wysokie wyniki z egzaminów zewnętrznych. Daje swoim uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju.

CO SZKOŁA OFERUJE KAŻDEMU SZEŚCIO- I SIEDMIOLATKOWI?

 • Najmłodsi uczniowie mają w naszej szkole warunki podobne do tych w przedszkolu. W naszej szkole, zgodnie z wymaganiami MEN: okres adaptacyjny trwa tak długo, jak to jest konieczne w odniesieniu do potrzeb najmłodszych uczniów, treści programu oraz sposób i tempo jego realizacji dostosowane są do indywidualnych możliwości uczniów, czas trwania zajęć edukacyjnych i ich intensywność oraz długość przerw dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci, w każdej sali lekcyjnej wyodrębnione jest miejsce na podręczniki i przybory szkolne, w pobliżu sali lekcyjnej lub w gabinecie wydzielone jest miejsce na zabawy, liczebność oddziałów wynosi do 25 uczniów, organizowane są dodatkowe zajęcia po lekcjach, rozpoznawane są potrzeby uczniów (trudności w uczeniu się i szczególne uzdolnienia) we współpracy z PPP.
 • Opieka świetlicowa organizowana jest w grupach nie większych niż 25 uczniów, grupy świetlicowe dla dzieci w podobnym wieku, w zajęciach świetlicowych biorą udział zarówno dzieci, które przebywają w niej systematycznie, jak i dzieci korzystające ze świetlicy nieregularnie, w planie działań świetlicy uwzględnione są wskazane przez MEN zadania – wśród nich odrabianie zadań domowych z uczniami, obowiązkowe zajęcia ruchowe, zajęcia rozwijające zainteresowania. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów świetlica została wyposażona w tablicę interaktywną. Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczą w godzinach od 6:15 do 16:30.
 • Nauczyciele to wyspecjalizowana kadra, stale podnosząca swoje kwalifikacje. Aktywnie uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia w zakresie pracy z młodszym uczniem. Nauczyciele tworzą i wdrażają innowacje pedagogiczne oraz programy i projekty wspierające rozwój ucznia w młodszym wieku szkolnym: 1. projekt przyjęcia przedszkolaków do szkoły pt. „Dzisiaj jeszcze przedszkolaki, jutro już pierwszaki”; projekt ma za zadanie wypracowanie umiejętności przyszłego ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz niwelowanie u dzieci sześcio/siedmioletnich stresu związanego z podjęciem nauki w szkole. 2. projekt „Działam, odkrywam, poznaję – dobre wsparcie na starcie” – lekcje bez podręczników, gdzie celem jest wspomaganie kreatywności i wszechstronnego rozwoju dzieci oraz wspieranie w samodzielnym zdobywaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych w codziennym życiu. 3. innowacyjny projekt „Buzię chętnie gimnastykuję, słowa wyraźnie artykułuję", którego celem jest doskonalenie umiejętności językowych dzieci z prawidłowym rozwojem mowy oraz pomoc dziecku z trudnościami w wymowie, w szczególności usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych, rozwijanie i uwrażliwianie percepcji słuchowej, wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dzieci. 4. szkolny program wspierania rozwoju dziecka młodszego w I etapie edukacyjnym "Pomagamy i wspieramy edukację małego dziecka." 5. program Szkolny Klub Sportowy 2018, w ramach którego uruchomiono dodatkowe zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów klas I-III. 

CO SZKOŁA OFERUJE KAŻDEMU UCZNIOWI?

 • Sale lekcyjne dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci.
 • Poczucie bezpieczeństwa ( ochrona i monitoring).
 • Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę logopedy.
 • Smaczne dwudaniowe obiady w stołówce szkolnej.
 • Zajęcia komputerowe w pracowniach,  z dostępem do Internetu.
 • Zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.
 • Dostęp do bogatego księgozbioru biblioteki szkolnej.
 • Rozwój zainteresowań i uzdolnień na zajęciach wielu kół oraz udział w licznych konkursach, projektach szkolnych, międzyszkolnych, akcjach charytatywnych.
 • Zajęcia terapeutyczne.
 • Opiekę pielęgniarki szkolnej.

ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY :

 • Potrafi zdobywać i wykorzystać wiedzę.
 • Potrafi współdziałać w zespole.
 • Zna języki obce.
 • Umie pływać.
 • Posiada kartę rowerową.
 • Umie odnaleźć się w różnych sytuacjach życiowych.
 • Potrafi wyrażać się poprzez formy plastyczne, teatralne i muzyczne.
 • Potrafi sprawnie posługiwać się nowoczesnymi technologiami.