Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusz Kościuszki

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2020 r.

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017

r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2.

Terminarz spotkań z rodzicami (wywiadówki) w tym konsultacje przedmiotowe

08 – 09.09.2020 r. (wtorek, środa)

04 – 05.11.2020 r. (środa, czwartek)

16 - 17.12.2020 r. (środa, czwartek)

02 – 03.02.2021 r. (wtorek, środa)

30 - 31.03.2021 r. (wtorek, środa)

05 -06.05.2021 r. (środa, czwartek)

01-  02.06.2021 r. (wtorek, środa)

3.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

5 lutego 2021 r.  (piątek)

25, 26, 27  maja 2021 r. (wtorek, środa, czwartek)

 4 czerwca 2020 r. (piątek)

                                                     

4.

Święto Komisji Edukacji Narodowej

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

14 października 2020 r. (środa)

Podstawa prawna:

KARTA NAUCZYCIELA

5.

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2020 r. (środa)

6.

Informacje o zagrożeniu ucznia otrzymaniem oceny niedostatecznej (informacje o przewidywanej ocenie śródrocznej z przedmiotów                          i zachowania)

 21 grudnia 2020 r.          

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6                                    im. Tadeusza Kościuszki

7.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.  432,        z późn. zm.) oraz § 3 ust.  1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej        z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

8.

Nowy Rok

1 stycznia 2021 r. (piątek)

9.

Święto Objawienia Pańskiego

„Trzech Króli”

6 stycznia 2021 r. (środa)

10.

Konferencja klasyfikacyjna

(śródroczna)

7 stycznia 2021 r. (czwartek)

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6                                    im. Tadeusza Kościuszki

11.

Zakończenie pierwszego

półrocza roku szkolnego 2020/2021

15 stycznia 2021 r.

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6                                    im. Tadeusza Kościuszki

12.

Ferie zimowe

 

18 - 31 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

13.

Dzień Patrona Szkoły

23 marca 2021 r. (wtorek)

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6                                    im. Tadeusza Kościuszki

14.

Wiosenna przerwa świąteczna

. 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

15.

Egzamin ósmoklasisty

25, 26, 27 maja 2020 r.

(wtorek, środa, czwartek)

 

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

 

16.

Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja 2021 r. (poniedziałek)

17.

Informacje o zagrożeniu ucznia otrzymaniem oceny niedostatecznej (informacje o przewidywanej ocenie śródrocznej z przedmiotów                        i zachowania)

 

Do 28 maja 2021 r.

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6                                    im. Tadeusza Kościuszki

18.

Festyn szkolny

29 maja 2021 r. (sobota)

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6                                    im. Tadeusza Kościuszki

19.

Boże Ciało

4 czerwca 2021 r. (czwartek)

20.

Konferencja klasyfikacyjna

(roczna)

17 czerwca 2021 r. (czwartek)

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6                                    im. Tadeusza Kościuszki

21.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

22.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).